Η Fashion116 δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις των Κανονισμών Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

Η παρακάτω Πολιτική αποσκοπεί στο να καταδείξει πως η Fashion116 συλλέγει και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και επεξεργαστής δεδομένων, η Fashion116 συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα για να εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές της υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα που είναι συνδεδεμένα με την Εταιρεία κατανοούν τις αρχές, τις διαδικασίες και τα πρότυπα για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και να καθορίζουν τα δικαιώματα των πολιτών.

Τα προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να αναγνωρίσει ή να συνδεθεί με ένα άτομο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, ιατρικά στοιχεία, οικονομικές πληροφορίες και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Τα υποκείμενα δεδομένων ορίζονται ως άτομα (π.χ. εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, ανάδοχοι) που σχετίζονται με την Εταιρεία.

Η Fashion116 έχει έννομο συμφέρον για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτει η Fashion116 είναι επιχειρηματικά κρίσιμης σημασίας και είναι ουσιώδη για την τήρηση της νομοθεσίας και των συμβατικών τους υποχρεώσεων και για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Τα δεδομένα που διαχειρίζεται η Fashion116 της επιτρέπουν να διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις με σταθερά υψηλά πρότυπα.